Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
Prawo Lokalne 
   Statut Gminy 
   Podatki I Opłaty 
   Ulgi, umorzenia, odroczenia i wykaz podmiotów którym udzielono pomocy publicznej 
   Uchwały Rady Gminy 
   Strategia Rozwoju 
   Uchwały Rady Gminy 2002 
   Uchwały Rady Gminy 2003 
   Uchwały Rady Gminy 2004 
   Uchwały Rady Gminy 2005 
   Uchwały Rady Gminy 2006 
   Uchwały Rady Gminy 2007 
   Uchwały Rady Gminy 2008 
   Uchwały Rady Gminy 2009 
   Uchwały Rady Gminy 2010 
   Uchwały Rady Gminy 2011 
   Uchwały Rady Gminy 2012 
   Uchwały Rady Gminy 2013 
   Uchwały Rady Gminy 2014 
   Uchwały Rady Gminy 2015 
   Uchwały Rady Gminy 2016 
   Uchwały Rady Gminy 2017 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
prawo lokalne: 14480
strona główna: 102287
    strona główna / prawo lokalne 
   Prawo Lokalne
 
  

 UCHWAŁA NR III/9/2002

RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 25 listopada 2002

 

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nagłowice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 , art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984)

Rada Gminy w Nagłowicach uchwala co następuje:

 § 1. Uchwala się Statut Gminy Nagłowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2. Traci moc uchwała Nr XV/102/96 Rady Gminy Nagłowice z dnia 14 lutego 1996 roku.

 § 3. Wykonanie uchwały  powierza się Wójtowi.

 § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                 Jerzy Nowak

 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 25 Czerwiec 2003 - 12:11
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna