Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nagłowice
v 3.25
GMINA NAGŁOWICE
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 
DZIENNIKI URZĘDOWE 
Publicznie dostępny wykaz danych 
Rejestr działalności regulowanej 
Wiadomości 
Komunikaty 
Konsulatcje społeczne 
Wójt 
Z-ca Wójta 
Urząd Gminy 
Rada Gminy 
   Przewodniczący Rady Gminy 
   DYŻURY Przewodniczącego Rady Gminy 
   Skład Rady Gminy 
   Sesje Rady Gminy 
   Komisje Rady Gminy 
   Protokoły z sesji Rady Gminy 2014r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2015r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2016r. 
   Protokoły z sesji Rady Gminy w 2017r 
   Zaproszenia na posiedzenia komisji 
   Oświadczenia majątkowe 2003 
   Oświadczenia majątkowe 2004 
   Oświadczenia majątkowe 2005 
   Oświadczenia majątkowe 2006 
   Oświadczenia majątkowe 2007 
   Oświadczenia majątkowe 2008 
   Oświadczenia majątkowe 2009 
   Oświadczenia majątkowe 2010 
   Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2010-2014 
   Oświadczenia majątkowe za 2010r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2011r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2012r. 
   Oświadczenia majątkowe za 2013r. 
   Oświadczenia majątkowe kadencja 2014-2018 
Prawo Lokalne 
Jednostki Organizacyjne 
Przetargi 
Oferty Inwestycyjne 
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY 
Sprawy 
Nabór pracowników 
Wybory 
NSP2011 
Budżet 
Sprawozdania 
OPINIE RIO 
Druki do pobrania 
Sprawy do załatwienia 
Język migowy w Urzędzie 
Rewitalizacja Gminy Nagłowice 2016-2023 
Zasady Ponownego Wykorzystania Informacji  
Ostrzeżenia meteorologiczne 
Petycje 
PROW 2014-2020 
Informacje o środowisku 
  wyszukiwarka
  statystyka
  redakcja Biuletynu
  pomoc
liczba odwiedzin
rada gminy: 15589
strona główna: 102287
    strona główna / rada gminy 
   Rada Gminy
 
  

Kompetencje

 

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym, organami gminy jest rada gminy.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 w/w ustawy do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

  1. uchwalanie statutu gminy,

  2. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3. powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

  4. uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

  5. uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  6. uchwalanie programów gospodarczych,

  7. ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

  8. podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

  9. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

f) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

h) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a w/w ustawy,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

 

Redaktor: Sebastian Lech

  ostatnia modyfikacja: 25 Czerwiec 2003 - 12:07
  COPYRIGHT @ ASI Sp. z o.o. 2003 strona główna